M+L Logistik

Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance

Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance

 1. Obecné nařízení

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data
  Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

  Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s
  jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s
  jejich daty děje.

  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje.
  Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahradí
  současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000
  Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Nejdůležitější pojmy

  osobní údaje
  = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
  (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
  osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
  identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
  genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
  fyzické osoby;

  zpracování
  = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
  osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných
  postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,
  uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
  zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
  zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

  správce
  = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
  subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky
  zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování
  určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného
  správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

 3. Zpracování osobních údajů ve společnosti M+L LOGISTIK s.r.o.

  Ve společnosti M+L LOGISTIK s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou osobní
  údaje zpracovávány v souladu s GDPR. Každé zpracování osobních údajů je
  prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního
  právního základu (např. zpracování je nezbytné pro splnění právní
  povinnosti, která se na Společnost vztahuje). Společnost při tom dbá na
  plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost,
  transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené
  uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro
  zpracování osobních údajů jsou definována ve směrnici „Ochrana osobních
  údajů“, která je dostupná všem zaměstnancům Společnosti na vyžádání na
  personálním oddělení na adrese Na Škobech 36, 252 25 Jinočany.

 4. Práva zaměstnanců ve věci zpracování osobních údajů

  Každý zaměstnanec Společnosti má právo na přístup k osobním údajům, které
  se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu
  jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Společnost mu poskytne kopie
  zpracování osobních údajů.

  Každý zaměstnanec má právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na
  základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Každý zaměstnanec má právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm
  zpracovávány. Za tímto účelem bude vždy 1 x za dva roky zaměstnanec požádán
  o aktualizaci svých osobních údajů.

  Každý zaměstnanec má právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které
  poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Pokud má zaměstnanec podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v
  souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit svého
  nadřízeného nebo vedení společnosti. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je
  zaměstnanec oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro
  ochranu osobních údajů.

 5. Prevence a výchova k ochraně osobních údajů

  Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni přistupovat ke zpracování
  osobních údajů zodpovědně a vyvíjet maximální snahu k dodržování všech
  zásad daných platnou legislativou a vnitřními směrnicemi Společnosti. Každý
  zaměstnanec, který má důvod se domnívat, že ve Společnosti dochází ke
  zpracování osobních údajů v rozporu s platnou legislativou nebo s vnitřními
  směrnicemi Společnosti, je povinen o tomto svém zjištění informovat svého
  nadřízeného.

  Minimálně 1 x za dva roky jsou zaměstnanci Společnosti proškoleni v
  problematice ochrany osobních údajů a seznámeni s případnými změnami v této
  oblasti.

 6. Porušení povinnosti mlčenlivosti

  Jednatel Společnosti důsledně zakazuje předávání osobních údajů
  zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů třetím osobám soukromého práva
  (nabídky zboží apod.).

  Pokud zaměstnanec vědomě poruší povinnost mlčenlivosti, bude to
  zaměstnavatel považovat za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a
  může se zaměstnancem okamžitě rozvázat pracovní poměr podle § 55 odst. 1
  písm. b) zákoníku práce.

  Jestliže zaměstnanec, byť i z nedbalosti, poruší povinnost mlčenlivosti
  tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní
  údaje získané v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, vystavuje se
  nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin dle § 180 zákona č. 40/2009
  Sb., trestní zákoník – Neoprávněné nakládání s osobními údaji.