M+L Logistik

Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data
Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.
Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s
jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s
jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává
osobní údaje. Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR
nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ve společnosti M+L LOGISTIK s.r.o. (dále jen „Společnost“)
jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR. Každé zpracování osobních
údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě
relevantního právního základu. Společnost při tom dbá na plnění základních
principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové
omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a
důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů
jsou definována v interních směrnicích společnosti.

Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům,
které se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém
rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve Společnosti. Společnost mu
poskytne kopie zpracování osobních údajů.

Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti
na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních
údajů, které jsou o něm zpracovávány, právo na námitku, tedy omezení
zpracování údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou
žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby
nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno
podat v provozovně společnosti na adrese Na Škrobech 36, 252 25 Jinočany.

Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v
souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit
zástupce společnosti na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k
nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.